Å tjenestegjøre som VA

Visste du at dersom du har en sivil utdanning i form av mastergrad eller høyere, kan du kalles inn til Forsvaret for tjeneste som «vernepliktig akademiker» (VA)[1]? Dette gjelder tjeneste som farmasøyt, jurist, lege, prest, psykolog, tannlege og veterinær – for å dekke et behov for akademisk kompetanse i Forsvaret. Derfor har Æsculap i denne utgaven trykket en tekst skrevet av sjefslegen i Hæren, som forteller litt nærmere om hvordan en slik tjeneste foregår. 

OBS! Etter det Æsculap har fått høre har det skjedd mer etter publisering i fysisk utgave oktober 2020: 23 læringsmål innen ortopedi og 71 læringsmål innen akutt-og-mottaksmedisin er nå i ferd med å bli godkjent, med Hæren som læringsarena.

Å tjenestegjøre som VA-lege gir enestående erfaring!

Tekst: Jørn Einar Rasmussen – Oberstløytnant, Sjefslege Hæren, spesialist i akutt- og mottaksmedisin, kardiologi og indremedisin
Bilder: Privat

Når dere kommer til Forsvaret for å avtjene verneplikten er det viktig, både for den enkelte VA-lege (Vernepliktig Akademiker-lege) så vel som for oss, at dere får et godt utbytte av tiden dere skal tjenestegjøre. Jeg vil, som nytilsatt Sjefslege i Hæren, ønske dere spesielt velkomne til tjeneste i Hæren, men håper og tror at de som velger andre grener også vil få en flott tjeneste! Forsvaret er en fantastisk arbeidsplass med varierte arbeidsdager og meget godt miljø. Respekt – Ansvar – Mot – er våre kjerneverdier, og dette er verdier vi legger stor vekt på.  

Jeg vil videre fokusere mest på det som gjøres i Hæren. Det jobbes nå med revisjon av Fagperioden (en del av «Grunnleggende Soldatutdanning» som dere som VA-leger vil gjennomgå, red.anm.) på Sessvollmoen, der vi også skal gjennomgå forbedringer i våre ulike avdelinger i Hæren. Slik ønsker vi å bidra til at dere lærer mye, trives, og ikke minst ønsker dere videre arbeid i Hæren ved en senere anledning.  

Hæren har allerede opprettet flere LIS2/3-stillinger i samarbeid med Drammen sykehus og Akershus Universitetssykehus, innenfor spesialitetene Akutt- og Mottaksmedisin (AMM), Ortopedi og Anestesi. Disse tilbudene er også under utvikling, og jeg ser i disse dager på hvordan vi kan få utført en del av læringsaktivitetene i LIS2/3, ved å benytte Hæren som én av læringsarenaene. Slik kan faktisk Hæren være en arbeidsplass som også bidrar til at du får fast utdanningsstilling koblet til et av våre samarbeidssykehus. Vi betaler din grunnlønn og sykehuset betaler tilleggene (utvidet tjeneste/arbeidstid osv.) samt nødvendige kurs for spesialiteten. 

VA – Fagperiode

Men, så over til VA-tjenesten. VA-tjeneste er en spisset offisersutdanning, der vi sørger for at sivilt personell som er særlig interessante eller nødvendige for Forsvaret, vil få opplæring slik disse kan fungere i et stridsmiljø. 

 • Består av 10-11 uker på Sessvollmoen, der man gjennomgår Grunnleggende Soldatutdanning (GSU) og Ledelsesutvikling levert av Høyskolen/Krigsskolen. 
 • Etter oppmøte blir man forlagt på 6-mannsrom. 
 • Videre blir menn og kvinner blandet, og delt inn i 8/10-manns lag som man skal jobbe i under hele grunnperioden, i alle fag.  Egne veiledere følger hvert lag.

Fagperioden er delt i flere moduler, og de første to er tiltenkt å også være tilgjengelig for helsepersonell på ambulanse- og sykepleiernivå. De første ukene består av undervisning i grunnleggende ferdigheter som våpen, samband, kart og kompass, sanitet (FR, First Responder) og stridsteknikk enkeltmann. Mer skjematisk fremstilling står lenger ned i teksten. 

Deretter går man over til å sette dette inn i lagsrammen (i laget ditt) der dere rullerer på å fungere som lagfører for deres lag. I hovedsak fokuserer man her på trening i praktisk ledelse, teamarbeid, og hvordan man gir og mottar strukturert tilbakemelding. Man trener på å være såkalt Lagfører og Nestlagfører. I tillegg til å øke forståelsen for hvordan man jobber i team, er dette også en fin anledning for egenutvikling. Særs nyttig er dette når dere er tilbake i klinisk praksis og skal lede team, drive med gruppeundervisning eller være veiledere for yngre kolleger. 

Kurset er meget intensivt og har lange dager, både planlagte og oppdukkende. Som regel har man generell nattpermisjon, med oppstart kl. 0600 påfølgende dag, samt helgepermisjon.

Det er mange forskjellige profesjoner som blir kalt inn som VA og er deltakere på dette kurset. Leger og jurister er som regel i overtall, men tannleger, veterinærer, prester og farmasøyter er også deltakere.

Øvelser

I løpet av kurset gjennomføres det tre øvelser der man er ute i flere dager. Den første øvelsen handler om å bli vant til feltlivet, og å være i stand til å ta vare på seg selv. Den siste øvelsen har et fokus på det å løse oppdrag både i lag og troppsrammen. I grunnperioden er man med andre ord veldig mye ute i all slags vær! Du vil få muligheten til å kjenne mestring under øvelser, og finne ut at når du trodde du ikke hadde mer å gi, så fantes det enda et gir! Denne oppdagelsen er det svært få sivile som er forunt å få, og jeg har mottatt en rekke tilbakemeldinger på hvor flott og viktig det føltes for tidligere deltakere. 

Det er lurt å være «påskrudd» i perioden på Sessvoll. Det er mye nytt man skal lære, i tillegg til at det er en forutsetning for å oppleve mestring og sørge for at du selv får en fin tjeneste. Den fineste måten å hevde seg på er å hjelpe makker. Da vil du selv få den støtten du selv trenger når det røyner på. Leger som har tjenestegjort som VA-leger i Hæren har et svært godt inntrykk av denne perioden, og kan fortelle at tjenesten har bidratt i stor grad til egenutvikling, personlig, så vel som i gruppe. 

Militært helsepersonellkurs del 1 (MH1): 5 dager 

Militær grunnutdanning for helsepersonell på sanitet i strid. Dette er et komprimert ukeskurs som gir de kompetansen Advanced First Responder (AFR) og Basic Medic (BM). 

BM er minstekrav for personell i Forsvaret som har sanitet som primæroppgave. 

First Responder får de i Grunnleggende Soldatutdanning. MH1 gir legene forståelse for grunnleggende sanitetsutøvelse i Forsvaret. 

Militært helsepersonellkurs del 2 (MH2): 4 uker 

MH 1 og MH 2 er kurs for militært personell med helseautorisasjon.

Inneholder kurs og emner som er nødvendige i Forsvaret:

 • Advanced Medical Life Support (AMLS)
 • Prehospital prosedyretrening
  • Alle prosedyrer helsepersonell skal kunne i Forsvaret.
  • (Cric (kirurgisk luftvei), thoraxdren, i-gel, kateterisering, pvk, el-med, osv.)
 • Masseskade/triage
 • CBRN-sanitet
 • Sanitetsplanlegging- og rådgiving
 • Helhetlig evakueringskjede i Forsvaret
 • Hete- og kaldværsskader
 • Idretts- og belastningsskader 
 • Transfusjonsmedisin (Hæren benytter Fullblod): Dette kurset er oppdragsspesifikt og ikke til alle – man får det først etter man har kommet i avdeling
 • Øvelse 3-4 dager på installasjon, med fokus på samarbeid og mengdetrening på forskjellige skadescenarioer

Legemodul: 1 uke 

 • Seleksjonsmedisin (Kurset er godkjent i Legeforeningen og gir poeng til visse spesialiteter)
 • Sandok (Forsvarets journalsystem)
 • Sykestuedrift (Lagerfunksjonen på sykestue)

Grenspesifikk modul 

Sjø: Maritim medisin 
Luft: Flymedisin
Hær: ATLS forsøkes gjennomført, men det har nå vært en pause grunnet pandemien. Deltagelse på Krigskirurgikurs

Arbeid i avdelingene 

Etter endt GSU og en slags GBU (Grunnleggende Befalsutdanning), drar dere ut i Hærens avdelinger. Man sender på forhånd inn en prioritert oversikt over avdelinger man ønsker seg til, hvorav de fleste får et av de tre høyest prioriterte. Oppdragsprofilen varierer noe fra avdeling til avdeling. Du vil etter søknad få innvilget pendlerstatus, der du får dekket hjemreiser (inntil 33 tur-retur per år), samt gratis hybel/bolig. Ønsker man å flytte med familie vil vi legge til rette for å skaffe en familiebolig. For Hærens avdelinger består hverdagen av en blanding av rådgivende stilling for stab fra bataljon til tropp, støtte på øvelser, sykestuedrift (primært under innrykk og rekruttperiode), og undervisning av medicer og sykepleiere. Leger i Indre Troms Garnison inngår også i militær legevakt på Bardufoss sykestue, som er en døgnåpen legevakt for militært personell i førstegangstjeneste. 

De fleste av Hærens avdelinger drifter egne R1 (Role 1 = en hjelpeplass med lege og sykepleier som kan håndtere lettere skader og sykdom som ikke trenger videre evakuering til R2 (sykehus) eller stabilisere en hardt skadd pasient før videre evakuering bakover til sykehus). Legen på en R1 vil ofte være en VA-lege. Denne er alltid med på øvelser, der man i tillegg til å øve har skarp beredskap under hele øvelsen, med alt det innebærer i en organisasjon som daglig bedriver aktiviteter med store kjøretøy, eksplosiver og skarp ammunisjon. Arbeidsplattformen en VA-lege skal jobbe på varierer, alt fra telt til hjul- og beltekjøretøy, eller som stasjonær R1. 

Den rådgivende funksjonen i avdelingen fordeles mellom avdelingslege og VA-lege. Dersom avdelingen ikke har en egen avdelingslege vil oppgavene bli noe større, men fokusert på medictrening og øvelser.  Dette kan være alt fra planlegging av undervisning, til håndtering av hendelser av ymse slag. Undervisning er typisk leksjoner og oppfølging under FR (First responder)- og BM (Basic Medic)-undervisning.

Jeg vil anbefale dere å lese guidelines fra TCCC (Tactical Combat Casualty Care) slik at dere forstår hvilket kunnskapsnivå våre medicer har [2]. TCCC er Forsvarets Traumemodell, på linje med ATLS som benyttes sivilt, og dere vil også bli godt kjent med MARCH-drillen (M – massive bleeding, A- airways, R – respiration, C- circulation, H – Hypothermia, Handling). Det er alltid lurt å forstå hva du kan forvente at de rundt deg behersker, og ikke behersker!   

Legene i FSK (Forsvarets Spesialkommando) har kanskje den mest varierte tjenesten, med innblikk i et av Norges mer spesielle miljø. Her er det høy arbeidsbelastning, men mye spennende man får ta del i.  

Felles for alle som blir leger i Hæren, er nok at tjenesten er meget variert, og blir et friskt pust etter lange år på skolebenk og LIS1-tjeneste. Med rett innstilling vil man hos oss kunne tilegne seg erfaring på en annen måte enn som lege i en klassisk sivil setting. Ta kontakt dersom du er interessert!

Jørn Einar Rasmussen

Hærens tjenestesteder: 

Finnmark
Indre Troms
Oslo
Rena
Elverum

SPØRSMÅL OM VA?

Forsvarets personell- og vernepliktssenter

Telefon: 915 03 003
E-post: fpvs.kontakt@mil.no

Litteraturliste

[1] Forsvaret.no «VA – Lege»: https://forsvaret.no/karriere/forstegangstjeneste/muligheter/annet/vab-lege 

[2] NAEMT.org «TCCC»: https://www.naemt.org/education/naemt-tccc/tccc-mp-guidelines-and-curriculum

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s